Hvem er vi?

 

Vestfold Teaterråd er en paraplyorganisasjon for teater-lagene og organisasjonene i det frivillige teaterlivet i Vestfold!  Tidligere var vi et fylkesledd av Norsk teaterråd, som igjen var et departementsnedsatt utvalg. I dag er Nors teaterråd historie, og vi har nylig knyttet oss til fagnettverket «Nettverk for regionale teaterråd» Vestfold teaterråd er en organisasjon som drives på frivillig basis og har tilsatt fylkessekretær. Vi mottar midler fra Vestfold Fylkeskommune for å utvikle det frivillige teaterlivet i hele Vestfold.

Hva gjør Vestfold teaterråd?

  • Vi arrangerer kurs og seminarer for de lokale teaterlagene. Dette har imidlertid kommet i bakgrunnen de siste åra, da markedet synes mettet med dette.
  • Vi arbeider for å synliggjøre teaterorganisasjonene og verdien av teateraktivitet, både for den enkelte og for samfunnet.
  • Vi ivaretar teaterlivets interesser overfor politikere og offentlig forvaltning
  • Vi er et nettverk for skuespillere, instruktører, scenografer og alle som driver med teater i Vestfold. Vi kan også bistå teaterlagene i arbeidet med å skaffe instruktører og andre fagpersoner.
  • Vi holder våre medlemmer løpende orientert om hva som skjer i fylket, regionalt og nasjonalt på teaterfronten. Vi bidrar også til informasjon om aktivitetene i teaterlagene og organisasjonene i fylket.
  • Vestfold Teaterråd deler ut tilskudd til kurs og andre kompetansehevende tiltak medlemslagene gjennomfører. Vi gir råd også til teaterlaga om ulike støtteordninger.

Alle medlemslag og foreninger i Vestfold bygdeungdomslag og Vestfold 4H har også medlemskap i Vestfold teaterråd, og kan benytte seg av våre medlemsfordeler.

Rådet mottar hvert år en sum fra Vestfold Fylkeskommune som skal brukes til Vestfold Teaterråds medlemmers beste ved kompetansehevende kurs, teaterbesøk, temakvelder, etc.

Litt historikk:

Vestfold Amatørteaterråd ble etablert i 1980. Etter forslag om å nedlegge rådet fra leder på årsmøtet i 2005, dukket det på ekstraordinært årsmøte heldigvis opp flere frivillige personer som tok på seg styremedlemsverv og ble med å drive rådet videre. Rådet fikk også nytt navn, Vestfold Teaterråd.

I 2007 fikk rådet igjen bevilget midler til sekretariat og Ole-Jacob Torkildsen ble ansatt 1.8.2007. Siden den gang er det også skjedd endringer.

I dag er Elin Feen sekretær/konsulent for Vestfold teaterråd. Hun trådte inn i 2016. Elin har lang erfaring som teaterinstruktør, dramapedagog, sceneprodusent og skribent. Mange kjenner henne kanskje fra UKM (som nå står for Ung Kultur Møtes), hvor hun, etter nesten 30 år i skoleverket, hvor hun også arbeider.

Vestfold teaterråd avholdt årsmøte i mars 2019 og det ble innsatt et nytt styre. Det som er viktig å påpeke, er at styret består av personer fra flere steder i Vestfold. Vi jobber for hele fylket, ikke kun en by! Det nye styre består av følgende personer:

Foran f.v. Else Sorkmo (styremedl) og Elin Feen (org.sekretær) Bak f.v. Alexander Andreassen (styremedl) Siri-Christine Dokka Gåsholt (vara) Lise Hogstad Solberg (styremedl) og Bente Knudsen (leder) Ikke til stede på bildet: se under

Maya Oddenes (Sandefjord)

 

Torbjørn Kristiansen (styremedlem)

 

Vårt  ønske er at teatermiljøet i Vestfold skal bli et dynamisk miljø, hvor lag og grupper på tvers kan møtes i et felles kursmiljø, erfaringsutvekslinger og samarbeid om produksjoner og mennesker. Amatørteatret kan med sitt mangfold av uttrykksformer og ulike aktiviteter være et møtested for skapende krefter i et lokalsamfunn. Vestfold er et lite fylke, og bør støtte opp om hverandre. Amatørteater har alltid vært et uttrykk for lokal identitet, fellesskap og tilhørighet. Spørsmålet er om vi kan klare å få til en «Vestfoldsk identitet»? Hva med å få det beste fra de ulike miljøene og skape noe i sammen, på tvers av laga? Er det en drøm som kan realiseres?

Amatørteatrets utvikling må ha sitt utgangspunkt i det som er dets særpreg og utnytte dette i samspill med impulser utenfra: Nærheten og kontakten med publikum og kunnskapen om lokalsamfunnet.